Privatumas ir slapukų veikla

Bendra informacija

UAB Knygų klubas (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens kodas: 304148241

Buveinės adresas: Ulonų g. 2, 08245 Vilnius

Tel.: (8 5) 210 0688

El. paštas: info@knyguklubas.lt

Prižiūrinčiosios institucijos:

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose PT. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse / socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir / ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklao per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją apie jus renkame? Kaip naudojame jūsų informaciją?

Renkame tiesiogiai jūsų pateikiamą informaciją

Mūsų svetainės ir socialinių tinklų paskyros suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pvz., svetainėje www.knyguklubas.lt leidžiama pirkti prekes ir / ar naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis tiek registruotiems nariams, tiek neregistruotiems asmenims, tačiau bet kuriuo atveju, norint susikurti savo paskyrą ir / ar užsisakyti prekę bei naudotis kitomis paslaugomis, prašome jūsų pateikti tam tikrą informaciją apie save.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju jums gali būti neleidžiama pirkti prekių ir / ar naudotis mūsų siūlomomis paslaugomis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo tikslasAsmens duomenysSaugojimo terminas (pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti)Tvarkymo pagrindas
Elektroninė prekyba, lojalumo programos vykdymasVardas, pavardė, tel. nr., el. paštas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, prekių pristatymo adresas, atsiskaitomoji sąskaita.Neregistruotam asmeniui perkant prekes – 3 metai nuo duomenų surinkimo. Registruoto nario duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo. Aktyvus veiksmas – tai: prisijungimas prie savo paskyros arba naujienlaiškio atidarymas, jei asmuo yra išreiškęs sutikimą gauti naujienlaiškį.Sutartis
Tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas)Vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, lytis.3 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo. Aktyvus veiksmas – tai: prisijungimas prie savo paskyros arba naujienlaiškio atidarymas.Sutikimas
Skaitytojų bendruomenės paslaugų teikimasVardas, pavardė, el. paštas, nuotrauka.2 metai nuo paskutinio aktyvaus veiksmo. Aktyvus veiksmas – tai: prisijungimas prie savo paskyros arba naujienlaiškio atidarymas, jei asmuo yra išreiškęs sutikimą gauti naujienlaiškį.Sutikimas
Klientų užklausų administravimasVardas, pavardė, el. paštas arba tel. Nr.6 mėnesius nuo duomenų gavimoSutikimas, teisėtas interesas
Apklausų organizavimas ir vykdymasIP adresas, o taip pat, priklausomai nuo apklausos pobūdžio: vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas ir, jei dalyvaujant apklausoje galima laimėti tam tikrą prizą – gyvenamoji vieta (adresas).6 mėnesius nuo duomenų gavimoTeisėtas interesas
* Surinktą informaciją galime naudoti kitais tikslais tik su jūsų sutikimu.

* Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., įmonėms, užsiimančioms pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla, įmonei, kurios serveryje saugomi asmens duomenys, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • kitiems Alma littera įmonių grupei priklausantiems duomenų valdytojams, pvz. UAB AL holdingas, juridinio asmens kodas 302288643, Ulonų g. 2, Vilnius
 • kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš Alma littera įmonių grupės teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Atvejai, kai mes perduosime informaciją:

 • Jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, kuriam davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines, organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti)
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti)
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)
 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti)
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pvz., pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Slapuko naudojimo vietaSlapuko pavadinimasPaskirtisNaudojami duomenysGaliojimo laikas
Krepšelis (Magento)CARTAsociacija su pirkėjo krepšeliu. Tikslas – priminimas apie „pamirštą krepšelį“.Grupuoti produktai, kurios klientas yra įsidėjęs į krepšelį.Naršyklės sesijos pabaiga.
Kategorijos (Magento)CATEGORY_INFOSaugoja kategorijos informaciją greitesniam puslapio užkrovimui.Kategorijų rinkinys, susietas panašiais atributais.Naršyklės sesijos pabaiga.
Kategorijos (Magento)COMPARESaugoja produktus „Palyginti“ sąraše.Produktai, įkelti į „Palyginti“ sąrašą.Naršyklės sesijos pabaiga.
Paskyra (Magento)CUSTOMERŠifruotas kliento ID. Tikslas – sąsaja su užsakymu.Kliento ID.Naršyklės sesijos pabaiga.
Paskyra (Magento)CUSTOMER_AUTHIndikuoja, ar klientas yra prisijungęs prie svetainės. Tikslas – sesijos autentifikacija.Kliento ID.Naršyklės sesijos pabaiga.
Paskyra (Magento)CUSTOMER_INFOŠifruota kliento grupė. Tikslas – personalizuoto katalogo rodymas.Kliento grupės ID.Naršyklės sesijos pabaiga.
Visur (Magento)EXTERNAL_NO_CACHEIdentifikuoja, ar įjungtas puslapio kešavimas. Tikslas – full page cache identifikacija.Paskutiniai peržiūrėti puslapiai.Naršyklės sesijos pabaiga.
Visur (Magento)FRONTENDKliento sesijos ID. Serverio priskirtas unikalus numeris lankytojui. Naršyklės sesijos pabaiga.
Svečio krepšelis (Magento)GUEST-VIEWNustato, ar neregistruotas klientas gali redaguoti užsakymą. Tikslas – saugojama paskutinio užsakymo istorija neregistruotiems klientams.Kliento ID, užsakymo informacija.Naršyklės sesijos pabaiga.
Kategorijos (Magento)LAST_CATEGORYPaskutinė kliento aplankyta kategorija. Tikslas – greitaveika.Kategorijos ID, Kliento ID.Naršyklės sesijos pabaiga.
Kategorija (Magento)LAST_PRODUCTPaskutinis kliento aplankytas produktas. Tikslas – greitaveika, patogesnis grįžimas į produktus.Produkto ID, Kliento ID.Naršyklės sesijos pabaiga.
Visur (Magento)NEWMESSAGEIndikuoja, ar gautas naujas pranešimas.Naršyklės sesijos pabaiga.
Visur (Magento)NO_CACHEIndikuoja, ar naudojamas informacijos kešavimas. Tikslas – greitaveika.Naršyklės sesijos pabaiga.
Krepšelis (Magento)PERSISTENT_SHOPPING_CARTNuoroda į kliento krepšelį ir užsakymų istoriją. Tikslas – prekių išsaugojimas krepšelyje.Kliento ID, prekių krepšelio informacija.1.000 sekundžių.
Kategorija (Magento)RECENTLYCOMPAREDNaujausios palygintos prekės. Tikslas – patogesnis grįžimas į produktus.Kliento ID, prekių ID.Naršyklės sesijos pabaiga.
Kategorija (Magento)STFInformacija apie prekes, kurias klientas rekomendavo el.paštu.Kliento ID, prekių ID.Naršyklės sesijos pabaiga.
Visur (Magento)STOREStoreview arba kalba nurodyta kliento (šiuo metu nenaudojama, nes svetainė turi tik LT kalbą).Naršyklės sesijos pabaiga.
Visur (Magento)USER_ALLOWED_SAVE_COOKIEIndikuoja, ar klientas leidžia saugoti „cookies“.Kliento ID.1 metai.
Kategorija (Magento)VIEWED_PRODUCT_IDSPaskutiniai kliento peržiūrėti produktai. Tikslas – patogesnis grįžimas į prekes ir sąrašo atvaizdavimas klientui.Kliento ID, prekių ID.Naršyklės sesijos pabaiga.
Kategorija (Magento)WISHLISTŠifruotas sąrašas produktų, kuriuos klientas įkėlė į „Norų sąrašą“. Tikslas – patogesnis grįžimas į prekes ir sąrašo atvaizdavimas klientui.Kliento ID, prekių ID.Naršyklės sesijos pabaiga.
Kategorija (Magento)WISHLIST_CNTProduktų kliento „Norų sąraše“ kiekis. Tikslas – patogesnis grįžimas į prekes ir sąrašo atvaizdavimas klientui.Kliento ID.Naršyklės sesijos pabaiga.
Visur (Magento)MANAGE-CACHE-STORAGEMagento kešo saugojimas.Kešuoti duomenys.Naršyklės sesijos pabaiga.
Visur (Magento)MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSIONVertimo kešavimo failo versija.Vertimo versija.Naršyklės sesijos pabaiga.
Visur (Magento)PSLOGIN_REFERSaugomas paskutinio puslapio adresas.Puslapio adresas.Vartotojo sesijos pabaiga.
Visur (Magento)MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATIONSaugojami išvalomų sektorių identifikatoriai.Išvalomo puslapio identifikatoriai.Naršyklės sesijos pabaiga.
Visur (Magento)PRIVATE_CONTENT_VERSIONSaugomas privačių duomenų versijos numeris.Versijos numeris.10 metų.
Visur (Magento)MAGE-MESSAGESSaugomos įvykių atsakymai/žinutės.Įvykių žinutės.Naršyklės sesijos pabaiga.
Visur (Magento)X-MAGENTO-VARYSaugoma informacija ar lankytojo reikalaujamas puslapis pasikeitė.Hash.Naršyklės sesijos pabaiga.
Visur (Magento)MAGE-TRANSLATION-STORAGEVersijos kešavimas.Vertimas.Naršyklės sesijos pabaiga.
Visur (Magento)SECTION_DATA_IDSKliento id nurodymas prie sekcijinių duomenų laukų.Kliento ID.Naršyklės sesijos pabaiga.
Visur (Magento)MAGE-CACHE-SESSIDSesijos kešavimas.Sesijos ID.Naršyklės sesijos pabaiga.
GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics_utmaIdentifikuoja klientus ir sesijas. Tikslas – unikalių sesijų sekimas ir analizė. Saugojimo laikas – 2 metai.Domeno hash kodas, unikalus identifikatorius, pirmo kliento apsilankymo laikas ir data, ankstesnio kliento apsilankymo laikas ir data, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data, sesijų kiekis. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.2 metai
Google Analytics_utmbNustato naujas sesijas/naujus apsilankymus. Tikslas – naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė. Saugojimo laikas – 30 min.Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.30 min.
Google Analytics_utmcNustato ar tai naujo kliento sesija/apsilankymas. Tikslas – naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė. Saugojimo laikas – naršyklės sesijos pabaiga.Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.Naršyklės sesijos pabaiga
Google Analytics_utmzSaugo šaltinį, kuris parodo, kaip klientas pasiekė svetainę. Tikslas – parduotuvės atrandamumo analizė. Saugojimo laikas – 6 mėnesiai.Domeno hash kodas, laikas, kada cookie išsaugotas, sesijų kiekis, campaign numeris, campaign šaltinis/vardas/medium (jei organinio srauto šaltinis), campaign terminai.6 mėnesiai
Cookies set by store’s domain
Visa svetainėomnisendAnonymousIDNaudojamas kontakto identifikavimuiOmnisend sukurtas atsitiktinis vartotojo identifikatorius365 dienos arba iki kol atnaujinamas
Visa svetainėomnisendSessionIDNaudojamas sesijos identifikavimuiOmnisend sukurtas atsitiktinis sesijos identifikatoriusNaršyklės sesijos pabaiga
Visa svetainėomnisendContactIDNaudojamas kontakto identifikavimuiOmnisend sukurtas vartotojo Omnisend sistemoje identifikatorius365 dienos arba iki kol atnaujinamas
Visa svetainėomnisendEmailIDNaudojamas identifikuoti laišką, iš kurio į puslapį atėjo kontaktas.Omnisend sukurtas kampanijos Omnisend sistemoje identifikatorius30 dienų arba iki kol atnaujinamas
Visa svetainėomnisendCartProductsNaudojamas stebėti krepšelio pasikeitimusGrupuoti produktai, kuriuos klientas įsidėjo į krepšelįNaršyklės sesijos pabaiga
Visa svetainėsoundest-form-<form identifier>-closed-atNaudojama nustatyti, kuri forma buvo uždarytaKonkrečios formos uždarymo data365 dienos arba iki kol atnaujinamas
Visa svetainėsoundest-form-<form identifier>-filled-atNaudojama nustatyti, kuri forma buvo užpildytaKonkrečios formos užpildymo data365 dienos arba iki kol atnaujinamas
Visa svetainėsoundest-recoveryNaudojamas stebėti krepšelio turiniui sesijos metuGrupuoti produktai, kuriuos klientas įsidėjo į krepšelį (legacy)Naršyklės sesijos pabaiga
Visa svetainėsoundest-toolbarNaudojamas nustatyti ar yra naudojamas product pickerFunkcijos Product Picker nustatymui (atidarytas, sesija ir pan.)Naršyklės sesijos pabaiga
Visa svetainėsoundest-viewsNaudojamas suskaičiuoti puslapio peržiūras sesijos metuPuslapio peržiūrų skaičius per konkrečią sesijąNaršyklės sesijos pabaiga
Visa svetainėsoundestIDNaudojamas kontakto identifikavimui.Omnisend sukurtas atsitiktinis vartotojo identifikatorius (legacy)Naršyklės sesijos pabaiga
     
Cookies set by soundestlink.com domain
Visa svetainėsoundest-s3-<account identifier>Naudojamas identifikuoti laišką, iš kurio į puslapį atėjo kontaktas. Skirtas pardavimų informacijai kaupti.Gavėjo, paspaustos kampanijos ir šaltinio (campaign, automation) identifikatorius Omnisend sistemoje (legacy)90 dienų arba iki kol atnaujinamas
Visa svetainėsoundest-cr3-<account identifier>Naudojamas identifikuoti laišką, iš kurio į puslapį atėjo kontaktas. Skirtas krepšelio aktyvumui stebėti.Gavėjo arba prenumeratoriaus paspaustos kampanijos ir šaltinio (campaign, automation) identifikatorius Omnisend sistemoje (legacy)365 dienos arba iki kol atnaujinamas
Visa svetainė<account identifier>-aIDNaudojamas identifikuoti anoniminį kontaktą.Omnisend sukurtas atsitiktinis vartotojo identifikatorius (legacy)365 dienos arba iki kol atnaujinamas
Visa svetainėaccount identifier>-sIDNaudojamas identifikuoti kontakto sesijai.Omnisend sukurtas atsitiktinis sesijos identifikatorius (legacy)Naršyklės sesijos pabaiga
Visa svetainė<account identifier>-cIDNaudojamas kontakto atpažinimuiOmnisend sukurtas vartotojo Omnisend sistemoje identifikatorius (legacy)365 dienos arba iki kol atnaujinamas
Visa svetainė<account identifier>-eIDNaudojamas identifikuoti laiškui, kuris buvo paspaustas vartotojoOmnisend sukurtas kampanijos Omnisend sistemoje identifikatorius (legacy)30 dienų arba iki kol atnaujinamas

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

 • slapukai suteikia galimybę atpažinti jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos
 • slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
 • slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.

Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

 • būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pvz., suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti;
 • veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pvz., klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą;
 • funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje. Pvz., šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas.

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

 • administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai;
 • naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę, jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

* Atkreipiame jūsų dėmesį, kad UAB Knygų klubas valdomoms „Facebook” ir „Instagram“ paskyroms taikomos šių socialinių tinklų slapukų politikos.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių PT neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėse ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: UAB Knygų klubas, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius

Telefonu: (8 5) 210 0688

El. Paštu: info@knyguklubas.lt

arba kreipkitės į mūsų įmonės Duomenų apsaugos pareigūną: el. paštu pareigunas@alg.lt

Skundų pateikimas

Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija:

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. paštas ada@ada.lt

Baigiamosios nuostatos

Šios PT peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę PT, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje (-ėse) ar socialinių tinklų paskyrose. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir / ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia PT versija visada pateikiama svetainėje www.knyguklubas.lt.

Dokumentas patvirtintas 2018 m. balandžio 20 d. vadovo įsakymu Nr. KK-ĮS-18-05

Paskutinį kartą PT peržiūrėtos 2018 m. rugsėjo 3 d.