Taisyklės

Akcijos taisyklės

1. Organizatorius

1.1. UAB Knygų klubas (juridinio asmens kodas: 304148241, reg. buveinės adresas: Ulonų g. 2, 08245 Vilnius) (toliau – „Organizatorius“) organizuoja akciją „Dovanų Kalėdos su Knygų klubu“, Knygų klubo svetainėje adresu: klubodovanos.lt (toliau – „Akcija“), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – „Taisyklės“).

2. Akcijos sąlygos ir laikotarpis

2.1. Akcija vyksta nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki 2020 m. gruodžio 27 d. (imtinai).

3. Akcijos dalyviai

3.1. . Akcijos dalyvis – asmuo, turintis teisę dalyvauti Akcijoje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Akcijoje gali dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu atlikę užsakymą internetinėje parduotuvėje www.knyguklubas.lt.

3.2. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai bei kiti asmenys, kuriuos Organizatorius tiesiogiai ar netiesiogiai samdo Akcijai organizuoti ir/ar vykdyti, taip pat šių asmenų artimieji giminaičiai.

3.3. Akcijoje negali dalyvauti jaunesni nei 14 metų asmenys. Jaunesni nei 18 metų asmenys Akcijoje gali dalyvauti tik su tėvų ar rūpintojų sutikimu. Jaunesnis nei 18 metų asmuo registruodamasis dalyvauti Akcijoje patvirtina, kad yra gautas tėvų ar rūpintojų sutikimas, bei kad tėvai ar rūpintojai susipažino su Taisyklėmis.

4. Registracija

4.1. Norėdami dalyvauti Akcijoje ir laimėti prizą, Akcijos dalyviai registracijos formoje turi įvesti savo vardą el. pašto adresą bei užsakymo, atlikto klubodovanos.lt, numerį, kurį sudaro devyni skaitmenys. Akcijos dalyvis gali rinktis nepateikti tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju jam gali būti neleidžiama naudotis Organizatoriaus siūlomomis paslaugomis / pasiūlymais.

4.2. Akcijos dalyvis pretenduoja į prizus tik tuomet, kai registracijos formoje yra pateikta visa būtina informacija.

5. Prizai

5.1. Užsiregistravę asmenys pretenduoja laimėti šiuos prizus:

1 iš 18 10 eurų vertės Knygų klubo dovanų kortelių, 1 iš 18 metinių „Milžinas“ prenumeratų, 1 iš 24 grožinės literatūros knygų: T. L. Reid „Daisy Jones and the Six“, N. Pellegrino „Itališka svajonė“, S. Montefiore „Slaptos valandos“, B. Evaristo „Mergaitė, moteris, kita“, J. Gaižauskas „Dievas su šlepetėmis“, L. Fosslien ir M. W. Duffy „Emocijos“, D. Chamberlain „Išsvajota dukra“, B. Thomas „Pakankamai gera motina“, A. Doerr „Malonės sniegas“, J. Dawson „Mėsos turgus“, P. Galkontaitė „Kol dar nesibaigė mūsų galiojimo laikas“, R. Postorino „Ragautojos“, I. Allende „Klajonių metai“, A. Burke ir M. H. Clark „Niekada nebūsiu tavo“, N. Neuhaus „Gilios žaizdos“, K. Kaikaris „Rozmarinas“, A. Rotger ir N. Ghulam „Turbano paslaptis“, G. Lodge „Ji vis dar laukia“, D. Kennedy „Akimirka“, E. Eger „Pasirinkimas“, I. S. Valaitytė-Špakauskienė „Manėme, kad plaukiame į Ameriką“, G. Papi „Broliai Kalėdos. Kalėdinės istorija“, N. N. Taleb „Rizikuoti savo kailiu“, N. Novik „Šimtas metų žiemos“.
Didysis akcijos prizas: 3 knygų serijos „Žiedų valdovas“ komplektai.

6. Laimėtojo atranka

6.1. Prizo laimėtojai bus išaiškinti kompiuteriu atsitiktinės atrankos būdu iš duomenų bazės, kurioje bus registruojami visi Akcijos dalyviai.

7. Laimėtojo informavimas bei Prizo atsiėmimas

7.1. Prizų laimėtojai bus skelbiami Knygų klubo interneto svetainėje klubodovanos.lt 1 kartą per savaitę. Laimėtojai skelbiami:

– 2020 m. lapkričio 23 d.

– 2020 m. lapkričio 30 d.

– 2020 m. gruodžio 7 d.

– 2020 m. gruodžio 14 d.

– 2020 m. gruodžio 21 d.

– 2020 m. gruodžio 28 d.

Pagrindinio prizo laimėtojai skelbiami 2020 m. gruodžio 28 d.

7.2. Su laimėtoju dėl prizo bus susisiekta jo pateiktu el. paštu per 3 (tris) darbo dienas nuo laimėtojo išaiškinimo.

7.3. Jei laimėtojas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Organizatoriaus laiško gavimo neatsako į Organizatoriaus laišką – prizas grąžinamas į prizų fondą. Laimėtojo prizas į pinigus ir/ar kitus daiktus nėra keičiamas. Už neatsiimtą prizą Akcijos laimėtojui nėra atlyginama.

7.4. Jeigu bus pateiktas neteisingas elektroninis paštas, prizas nebus įteiktas ir Akcijos dalyvis neteks teisės reikalauti prizo ar teisės reikalauti atlyginti kokius nors nuostolius, įskaitant nuostolius, susijusius su prizo netekimu ir/ar dalyvavimu Akcijoje.

7.5. Iki 2020 m. gruodžio 27 d. (imtinai) Akcijos dalyvis turi teisę bet kada pareikšti Organizatoriui, kad atsisako dalyvavimo Akcijoje. Tokį atsisakymą Akcijos dalyvis privalo pareikšti raštu šiose Taisyklėse nurodytu Organizatoriaus adresu.

 8. Ginčų nagrinėjimo tvarka

8.1. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir/ar prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.

8.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti Akcijos laikotarpiu ar ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas pasibaigus Akcijai adresu UAB Knygų klubas, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, arba el. pašto adresu info@knyguklubas.lt.

8.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

9. Asmens duomenų apsauga

9.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Organizatorius įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Akcijos dalyvių asmens duomenys nebus teikiami jokiems duomenų gavėjams.
9.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai.

9.2.1. Akcijos metu Akcijos dalyvių sutikimu surinkti asmens duomenys (vardas ir el. pašto adresas) bus naudojami Akcijos vykdymo, nugalėtojų viešo paskelbimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais (jei Akcijos dalyvis išreiškia atskirą sutikimą gauti Organizatoriaus naujienlaiškius).

9.2.2. Akcijos dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

–        sutikimas (jo pagrindu asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, viešai skelbiami nugalėtojai arba kitais atvejais, kurie bus akivaizdūs iš konteksto);

–        teisės aktų reikalavimų vykdymas (jo pagrindu asmens duomenys tvarkomi prekių pardavimo tikslu);

–        sutartis (šiuo pagrindu vykdomas užsakytų prekių pirkimas – pardavimas);

–        teisėti interesai – skleisti informaciją apie savo veiklą bei sudaryti sąlygas savo klientams (asmenims, praeityje įsigijusiems Duomenų valdytojo siūlomas prekes) dalyvauti Duomenų valdytojo akcijose bei tuo pačiu išreikšti sutikimą dėl reklamos pasiūlymų gavimo, nebent duomenų subjekto privatūs interesai būtų viršesni. Taip pat teisėto intereso pagrindu atsakome į klientų užklausas paštu, telefonu, el. paštu.
9.3. Jei Akcijos dalyvis išreiškia sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, jo pateiktus asmens duomenis Organizatorius saugos 3 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo (aktyvus veiksmas – tai: sutikimas gauti naujienlaiškį, prisijungimas prie savo paskyros, jei Akcijos dalyvis tokią turi, arba naujienlaiškio atidarymas). Jei Akcijos dalyvis išreiškia sutikimą tik dėl žaidimo Taisyklių, jo pateiktus asmens duomenis Organizatorius saugos Akcijos laikotarpiu ir 30 dienų pasibaigus Akcijai. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
9.4. Akcijos dalyviai dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
9.5. Akcijos dalyvis patvirtina, kad yra supažindintas su teise žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, teise prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Akcijos dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, teise nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške arba pranešdamas apie tai el. pašto adresu info@knyguklubas.lt, taip pat teise į duomenų perkeliamumą. Duomenų valdytojas gali nesudaryti Akcijos dalyviams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Akcijos dalyvio ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
9.6. Informuojame, kad laimėto prizo pristatymo tikslu mes perduodame Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą (jeigu tokį nurodėte)) šiems duomenų gavėjams: siuntų pristatymo tarnyboms (pvz. paštas, kurjeriai).

9.7. Jei pastebėjote šių Taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų: paštu UAB Knygų klubas, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius; tel. nr. 8 700 55622; el. paštu info@knyguklubas.lt; kreipkitės į mūsų įmonės Duomenų apsaugos pareigūną: pareigunas@alg.lt.
9.8. Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. nr. (8 5) 271 2804279 1445 , faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt

10. Atsakomybė

10.1. Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Akcijoje, įskaitant Akcijos prekių įsigijimą ir/ar Prizo gavimą/negavimą.
10.2. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su Prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu.
10.3. Organizatorius neprisiima jokių garantinių įsipareigojimų, susijusių su Prizų kokybe ir/ar kitomis Prizų savybėmis.

11. Mokesčiai ir kitos išlaidos

11.1. Mokesčius, susijusius su šia Akcija, jei mokestinė prievolė yra nustatyta teisės aktų, sumoka Organizatorius.

12. Kitos sąlygos

12.1. Akcijos dalyviai, registruodamiesi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, patvirtina savo sutikimą dalyvauti Akcijoje.

12.2. Akcijos dalyviai, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

12.3. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti prizų įteikimo tvarką. Apie prizų įteikimo tvarkos pakeitimą Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.knyguklubas.lt.

12.4. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

12.5. Prizas į pinigus ir kitus daiktus nėra keičiamas. Už neatsiimtą prizą dalyviui nėra atlyginama.

12.6. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje interneto svetainėje www.knyguklubas.lt.

12.7 Kilus klausimams, galima kreiptis šiuo el. pašto adresu: info@knyguklubas.lt